Archives

THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW5

Tháng Tám 20, 2017 10:01 sáng BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG -…