KẾ HOẠCH TUẦN 13

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13 (Từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2017) I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 12 1.Số lượng PC: – Duy trì tốt số lượng học sinh hiện có 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: – Thực hiện nghiêm túc về quy…

KẾ HOẠCH TUẦN 12

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12 (Từ ngày 6/11 đến ngày 12/11/2017)   I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 1.Số lượng PC: Hoàn thành theo yêu cầu ban phổ cập 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: – Thời tiết bất thường gây khó khăn…

KẾ HOẠCH TUẦN 11

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 (Từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2017)   I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 1.Số lượng PC: Hoàn thành theo yêu cầu ban phổ cập 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: – Thực hiện nghiêm túc về quy chế…

Kế hoạch tuần 10

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 (Từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017)   I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 9 1.Số lượng PC: Hoàn thành theo yêu cầu ban phổ cập 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: – Thực hiện nghiêm túc về quy chế…

KẾ HOẠCH TUẦN 1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 (Từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2017)   I.KẾ HOẠCH TUẦN 01 1.Số lượng phổ cập: – Duy trì số lượng các lớp 100% – Vận động học sinh trở lại trường(bỏ học trong hè) 2.Công tác chuyên môn: a.Công tác dạy và học: …

KẾ HOẠCH NĂM 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2016-2017 Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các văn bản của chính phủ và thủ tướng chính phủ về giáo dục và đào tạo Căn cứ kế hoạch hành động của…