KẾ HOẠCH NĂM 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2016-2017 Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các văn bản của chính phủ và thủ tướng chính phủ về giáo dục và đào tạo Căn cứ kế hoạch hành động của…