Chung tay phòng chống dịch Covid 19

Hôm nay ngày 20/2/2020, tổ KHXH tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về việc phòng chống dịch Covid 19 Đảm bảo an toàn khi mua và chế biến thực phẩm