PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

PHÒNG GD- ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   BÀI TUYÊN TRUYỀN