KẾ HOẠCH NĂM 2016

Tháng Mười 11, 2017 10:59 sáng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC: 2016-2017
Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các văn bản của chính phủ và thủ tướng chính phủ về giáo dục và đào tạo
Căn cứ kế hoạch hành động của ngành giáo dục và kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Và các văn bản có liên quan của các cấp.
Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 28/6/2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục
Căn cứ Công văn số 4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với bậc học trung học.
Căn cứ Công văn số 4068/KH-BGDĐT ngày 18/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai mô hình trường học mới cấp THCS năm học 2016 – 2017
Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016 -2017
Căn cứ Công văn số 1821/SGDĐT-GDTrH về hướng dẫ thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016 – 2017
Căn cứ Công văn số 1546/SGDĐT-GDTrHngày 5/8/2015 về việc triển khai mô hình trường học mới ở bậc THCS
Căn cứ Công văn số 281/PG ĐT-THCS ngày 15/9/2016 của phòng GDĐT thị xã Ba Đồn về hướng dẫ thực hiện nhiệm vụ cấp THCS

TẢI VỀ TẠI ĐÂY