THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Mười 21, 2017 4:32 chiều
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                       THỜI KHÓA BIỂU KHỐI SÁNG

Trường THCS Quảng Thuận                                   (Thực hiện từ ngày 11/9/2017)

 

THỨ
Tiết
Lớp 9A – Cô Thảo
Lớp 9B – Thầy Hòa
Lớp 9C – Thầy D. Hải
Lớp 7A – Cô N. Lý
Lớp 7B – Cô H. Tuyết
Lớp 7C – Cô T.Lan
2
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Anh
Thảo
C.Nghệ
Hòa
GDCD
P.Hồng
Văn
Liệu
Nhạc
Thắng
Anh
N. Lý
3
GDCD
P.Hồng
Toán
X. Hải
C.Nghệ
Hòa
Anh
N. Lý
Văn
Yến
Nhạc
Thắng
4
C.Nghệ
Hòa
GDCD
P.Hồng
Văn
Hợp
Nhạc
Thắng
Anh
N. Lý
Toán
T.Lan
5
3
1
Toán
Hải
Anh
H. Lý
Anh
N. Lý
Văn
Liệu
GDCD
P.Hồng
Văn
Yến
2
Toán
Hải
Sinh
Thủy
Địa
Hằng
Văn
Liệu
Sử
Hạnh
Văn
Yến
3
Địa
Hằng
Văn
Lệ
Sinh
Thủy
Sử
Hạnh
Văn
Yến
GDCD
P.Hồng
4
Sinh
Thủy
Địa
Hằng
Toán
Minh
GDCD
P.Hồng
Văn
Yến
Sử
Hạnh
4
1
M. Thuật
Hợi
Văn
Lệ
Toán
Minh
Toán
C.Nghệ
T. Lan
Anh
N. Lý
2
Hóa
Nhung
Sinh
Thủy
Văn
Hợp
Tuyết
Toán
Toán
T. Lan
3
Sinh
Thủy
M. Thuật
Hợi
Hóa
Nhung
Anh
N.Lý
Sử
Hạnh
Tuyết
4
Văn
Hợp
H. Tuyết
M. Thuật
Hợi
C.Nghệ
Anh
N.Lý
Sử
Hạnh
5
Văn
Hợp
Hóa
Nhung
Sinh
Thủy
Sử
Hạnh
Tuyết
C. Nghệ
T. Lan
5
1
Văn
Hợp
Toán
X. Hải
Toán
Minh
M. Thuật
Hợi
Toán
Toán
T. Lan
2
Văn
Hợp
Toán
X. Hải
Hóa
Nhung
Toán
Sinh
Long
Địa
Hằng
3
Toán
X. Hải
Hóa
Nhung
Văn
Hợp
Địa
Hằng
M. Thuật
Hợi
Sinh
Long
4
Hóa
Nhung
Anh
H. Lý
Văn
Hợp
Sinh
Long
Địa
Hằng
M. Thuật
Hợi
6
1
Toán
X. Hải
H.Tuyết
D. Hải
Hóa
Nhung
Toán
C.Nghệ
T. Lan
2
Văn
Hợp
Văn
Lệ
Địa
Hằng
Toán
Anh
N.Lý
Hóa
Nhung
3
Địa
Hằng
Văn
Lệ
Văn
Hợp
Anh
N. Lý
C.Nghệ
T.Lan
Sinh
Long
4
D. Hải
Địa
Hằng
Toán
Minh
C.Nghệ
Sinh
Long
Anh
N. Lý
Sinh
Long
Hóa
Nhung
Văn
Yến
7
1
Sử
Hạnh
Toán
X. Hải
D. Hải
Toán
Địa
Hằng
Văn
Yến
2
D. Hải
Sử
Hạnh
Anh
N.Lý
Văn
Liệu
Toán
Địa
Hằng
3
Anh
Thảo
Văn
Lệ
Sử
Hạnh
Địa
Hằng
Văn
Yến
Toán
T.Lan
4
SH + HĐGD NGLL
SH + HĐGD NGLL
SH + HĐGD NGLL
SH + HĐGD NGLL
SH + HĐGD NGLL
SH + HĐGD NGLL

 

     KHỐI CHIỀU  (Thực hiện từ ngày 11/9/2017)
THỨ
Tiết
Lớp 8A – Cô H. Lý
Lớp 8 B – Thầy Long
Lớp 8C -Cô Liệu
Lớp 6A – Thầy Minh
Lớp 6B – Cô Hợi
Lớp 6C – Cô Hồng
2
1
Hóa
Nhung
Anh
H. Lý
Toán
N.Tuyết
Toán
Minh
Nhạc
Thắng
M.Thuật
Hợi
2
Anh
H. Lý
Toán
N.Tuyết
Hóa
Nhung
Nhạc
 Thắng
M.Thuật
Hợi
Toán
3
Toán
N.Tuyết
Hóa
Nhung
Anh
H. Lý
M.Thuật
Hợi
Toán
Minh
Nhạc
 Thắng
4
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
3
1
Hóa
Nhung
Toán
N.Tuyết
Văn
Liệu
Văn
Hòa
GDCD
P.Hồng
Toán
2
Toán
N. Tuyết
Văn
Lệ
Văn
Liệu
Văn
Hòa
H. Tuyết
Toán
3
Sử
Hạnh
C. Nghệ
X. Hòa
Hóa
Nhung
H. Tuyết
Văn
Hòa
GDCD
P.Hồng
4
C. Nghệ
X. Hòa
Hóa
Nhung
Sử
Hạnh
GDCD
P.Hồng
Văn
Hòa
H. Tuyết
5
Văn
Yến
Sử
Hạnh
C. Nghệ
X. Hòa
4
1
Anh
H. Lý
Toán
N. Tuyết
GDCD
P.Hồng
Toán
Minh
Sinh
Thủy
Văn
Hòa
2
GDCD
P.Hồng
Địa
Hằng
Toán
N.Tuyết
Anh
Thảo
Toán
Minh
Địa
Hòa
3
Toán
N. Tuyết
Anh
H. Lý
Địa
Hằng
Địa
Hòa
Anh
Thảo
Sinh
Thủy
4
Địa
Hằng
GDCD
P.Hồng
Anh
H.Lý
Sinh
Thủy
Địa
Hòa
Anh
Thảo
5
5
1
Hóa
Nhung
M.Thuật
Hợi
Anh
H. Lý
Toán
Minh
Anh
Thảo
Văn
Hòa
2
M.Thuật
Hợi
Anh
H. Lý
Hóa
Nhung
C. Nghệ
T. Lan
Văn
Hòa
Sử
Hợp
3
Anh
H. Lý
Văn
Lệ
M.Thuật
Hợi
Anh
Thảo
Sử
Hợp
C. Nghệ
T. Lan
4
Văn
Yến
Hóa
Nhung
Toán
N. Tuyết
Sử
Hợp
C. Nghệ
T.Lan
Anh
Thảo
5
6
1
Sử
Hạnh
H.Tuyết
Văn
Liệu
Anh
Thảo
Toán
Minh
Toán
2
Văn
Yến
Sử
Hạnh
C.Nghệ
X. Hòa
Sinh
Thủy
Văn
Hòa
C. Nghệ
T. Lan
3
Văn
Yến
C.Nghệ
X. Hòa
H. Tuyết
Văn
Hòa
Anh
Thảo
Sinh
Thủy
4
H.Tuyết
Văn
Lệ
Sử
Hạnh
Văn
Hòa
Sinh
Thủy
Anh
Thảo
5
C. Nghệ
X. Hòa
Văn
Lệ
Toán
N. Tuyết
7
1
Toán
N.Tuyết
H.Tuyết
Nhạc
Thắng
Toán
Minh
C.Nghệ
T. Lan
Văn
Hòa
2
Nhạc
Thắng
Toán
N.Tuyết
H.Tuyết
C.Nghệ
T. Lan
Toán
Minh
Văn
Hòa
3
H.Tuyết
Nhạc
Thắng
Văn
Liệu
SH + HĐGD NGLL
SH + HĐGD NGLL
SH + HĐGD NGLL
4
SH + HĐGD NGLL
SH + HĐGD NGLL
SH + HĐGD NGLL