HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI VIẾT

Tháng Mười 19, 2017 1:54 chiều

HIỆN NAY ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI LÊN WEBSITE. ĐỀ NGHỊ CÁC Đ/C CHÚ Ý THỰC HIỆN

https://youtu.be/wPWvZC2WXNs