Kế hoạch Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Tháng Mười 5, 2018 9:33 sáng

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2018
Với chủ đề: “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”

Thực hiện Công văn số 121/ CV- BCĐ ngày 14/9/2018 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh Quảng Bình;
Thực hiện công văn số 1987/SGDĐT- GDCN – TX ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018;
Thực hiện kế hoạch số 374/PGDĐT ngày 20/9/2018 của Phòng GD – ĐT thị xã Ba Đồn.
Từ tình hình thực tế của nhà trường, Thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1.Mục đích.
– Nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời , Xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc kỷ nguyên số; đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ , nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội.
– Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tiếp tục tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
– Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
– Tạo cơ hội cho các em học sinh ở các lứa tuổi từ 11-15 có được kiến thức nền tảng để tiếp tục trau dồi kiến thức cần thiết cho bản thân vì ngày mai lập nghiệp.
2.Yêu cầu.
– Bộ phận Thư viện tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường và Tổng phụ trách Đội để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018.
– Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
– Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Chủ đề tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 : “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” :
– 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em HS.
2. Thời gian thực hiện:
– Thời gian tổ chức: 6h45 đến 7h30 ngày 02 tháng 10 năm 2018.
– Thời gian hưởng ứng: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018.
3. Ban chỉ đạo:
Đ/c: Trần Thị Xuân Lan – P. Hiệu trưởng – Trưởng ban
Đ/c: Nguyễn Xuân Hải – ủy viên CĐ – Phó ban
Đ/c: Trần Thị Thuận – CBTV – Ban viên
4. Ban tổ chức:
Đ/c : Trần Đức Thắng – BT Chi đoàn -TPT -Trưởng ban
Đ/c: Trần Thị Thuận – CBTV – Phó ban
5. Nội dung chương trình:
– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
– Phát biểu của lãnh đạo nhà trường về hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.
– Chương trình văn nghệ GV và HS
– Phát biểu của thế hệ người đọc.
– Giới thiệu sách.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
1. Thời gian tổ chức: Từ 6h45 đến 7h30 ngày 02 tháng 10 năm 2018.
2. Địa điểm: Sân trường – Trường THCS Quảng Thuận
3. Thành phần tham gia:
– 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.
4. Nội dung, chương trình :
– Ổn định tổ chức.
* Phần lễ:
– Chào cờ
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
– Lãnh đạo khai mạc
* Phần hội:
1.Văn nghệ chào mừng
2. Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: Lãnh đạo nhà trường.
3. Phát biểu của thế hệ người đọc.
4. Giới thiệu sách:
* Bế mạc:
– Tổng kết chương trình và bế mạc
5. Công tác tuyên truyền, hưởng ứng.
– Tổ chức treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ trước thời gian tổ chức khai mạc một tuần cho đến khi kết thúc tuần lễ học tập suốt đời.
Nội dung băng rôn: “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” :
– Kêu gọi GV và HS ủng hộ các loại sách tham khảo hay, sách mới có ý nghĩa sát với nhu cầu gảng dạy và học tập hoặc những quyển sách cũ nhưng có nội dung ý nghĩa.
– Đưa bài giới thiệu sách lên website trường.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
– Xây dựng kế hoạch: Cô Trần Thị Thuận – NV Thư viện
– Tổ chức chương trình: Đ/c Trần Đức Thắng(TPT)
– Chuẩn bị trang trí chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018: Đoàn thanh niên
– Triển lãm sách tại Thư viện : Cô Trần Thị Thuận.
– Giới thiệu sách: Cô Nguyễn Lai Phương Thảo
– Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia đầy đủ trong buổi lễ. Các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để ngày hội được thành công tốt đẹp.
* Kinh phí thực hiện
– Kinh phí hoạt động của nhà trường
Để tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018, nhà trường yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được phân công trong nội dung kế hoạch này./.
BGH NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI LẬP

Trần Thị Xuân Lan Trần Thị Thuận