Kế hoạch khảo sát

Tháng Mười Hai 20, 2017 7:16 sáng

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 

Thực hiện Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 -2018;

Thực hiện Công văn số 1616/SGDĐT-GDTrH về hướng dẫ thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017 – 2018;

Thực hiện Công văn số 1546/SGDĐT-GDTrH ngày 5/8/2015 về việc triển khai mô hình trường học mới ở bậc THCS;

Thực hiện Công văn  số 221/PGDĐT-THCS ngày 7/9/2017 của phòng GDĐT thị xã Ba Đồn về hướng dẫ thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của tổ THCS;

Thực hiện kế hoạch của phòng GD ĐT thị xã Ba Đồn về việc triển khai mô hình trường học mới năm học 2016 – 2018;

Thực hiện Công văn số 371/PGDĐT – THCS ngày 21/11/2017 của phòng GDĐT về việc Hướng dẫn kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2017 – 2018;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường THCS Quảng Thuận ;

Lãnh đạo trường THCS Quảng Thuận xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

 

            I.MỤC ĐÍCH

 

– Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Đẩy mạnh công tác quản lý, đưa công tác chỉ đạo các kỳ thi đi vào nền nếp đảm bảo nghiêm túc, khách quan, tạo điều kiện đánh giá một cách chính xác kết quả học tập của học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên.

-Thông qua kết quả khảo sát để có những nhận định, đánh giá đích thực hơn chất lượng giảng dạy, học tập trong trường. Từ đú, đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

-Phát huy ý thức trách nhiệm của giáo viên, học sinh trong quá trình tổ chức kiểm tra. Chống biểu hiện gian lận trong thi cử. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong thi cử.

Tải về tại đây