Kế hoạch Tổ chức Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017

Tháng Mười 5, 2017 3:18 chiều

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03 /KH-TV
Quảng Thuận, ngày 2 tháng 10 năm 2017
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2017
Với chủ đề: “ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”
– Công văn số 120/ BCĐ ngày 20/9/2017 của UBND Tỉnh Quảng Bình
– Công văn số 1800/ GDĐT- GDCN- TX ngày 21 tháng 9 năm 2017.
– Công văn số 896/ KH- UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân Thị xã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017
– Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, Ban giám hiệu trường THCS Quảng Thuận về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
– Từ tình hình thực tế của nhà trường, Thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1.Mục đích.
– Nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời , Xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc kỷ nguyên số; đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ , nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội.
– Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tiếp tục tôn vinh, giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
– Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
– Tạo cơ hội cho các em học sinh ở các lứa tuổi từ 11-15 có được kiến thức nền tảng để tiếp tục trau dồi kiến thức cần thiết cho bản thân vì ngày mai lập nghiệp.
2.Yêu cầu.
– Bộ phận Thư viện tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường và Tổng phụ trách Đội để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017.
– Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
– Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Chủ đề tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 : “ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”
2. Thành phần tham gia:
– 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em HS.
3. Thời gian thực hiện:
– Thời gian tổ chức: 6h45 đến 7h30 ngày 10 tháng 10 năm 2017.
– Thời gian hưởng ứng: Từ ngày 9/10/2017 đến ngày 15/10/2017.
4. Ban chỉ đạo:
Đ/c: Nguyễn Bá Quang – Hiệu trưởng – Trưởng ban
Đ/c: Trần Thị Xuân Lan – PHT- Chủ tịch CĐ – Phó ban
Đ/c: Trần Thị Hoài – CBTV – Ban viên
5. Ban tổ chức:
Đ/c : Trần Đức Thắng – BT Chi đoàn -TPT -Trưởng ban
Đ/c: Trần Thị Hoài – CBTV – Phó ban
6. Nội dung chương trình:
– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
– Phát biểu của hiệu trưởng về hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.
– Phát biểu của thế hệ người đọc.
– Cán bộ Thư viện Giới thiệu sách.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
1. Thời gian tổ chức: Từ 6h45 đến 7h30 ngày 10 tháng 10 năm 2017.
2. Địa điểm: Sân trường – Trường THCS Quảng Thuận
3. Thành phần tham gia:
– 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.
4. Nội dung, chương trình :
– Ổn định tổ chức.
* Phần lễ:
– Chào cờ
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
– Hiệu trưởng khai mạc
* Phần hội:
1.Văn nghệ chào mừng
2. Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: Thầy Hiệu trưởng
3. Phát biểu của thế hệ người đọc.
4. Cán bộ Thư viện Giới thiệu sách.
* Bế mạc:
– Tổng kết chương trình và bế mạc
5. Công tác tuyên truyền, hưởng ứng.
– Tổ chức treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ trước thời gian tổ chức khai mạc một tuần cho đến khi kết thúc tuần lễ học tập suốt đời.
Nội dung băng rôn: “ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”
– Đưa bài giới thiệu sách lên website trường.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
– Xây dựng kế hoạch: Cô Trần Thị Hoài – NV Thư viện
– Tổ chức chương trình: Cô Trần Thị Hoài, Cô Trần Đức Thắng(TPT)
– Chuẩn bị trang trí chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 : Đoàn thanh niên
– Triển lãm sách tại Thư viện : Cô Trần Thị Hoài.
– Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia đầy đủ trong buổi lễ. Các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để ngày hội được thành công tốt đẹp.
* Kinh phí thực hiện
– Kinh phí hoạt động của nhà trường
Để tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017, nhà trường yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được phân công trong nội dung kế hoạch này./.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP

Nguyễn Bá Quang Trần Thị Hoài