Quy chế website

Tháng Chín 23, 2017 10:23 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUI CHẾ

HOẠT ĐỘNG WEBSITE TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Thông tin điện tử: Là các thông tin được thể hiện dưới dạng điện tử và có thể trao đổi trên môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử và có thể lưu trữ được trên các thiết bị điện tử.

Trang thông tin điện tử: Là tập hợp các thông tin điện tử phục vụ sẵn sàng cho quá trình trao đổi, lưu trữ trên môi trường mạng và các thiết bị điện tử.

Website: Là tập hợp các trang thông tin điện tử đã được tổ chức, sắp xếp theo một trật tự nhất định và được dùng để trao đổi thông tin trên môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử. Website có thể được tổ chức lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu và trên hệ thống máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.

Cơ sở dữ liệu: Là tập hợp các dữ liệu đã được tổ chức, sắp xếp nhằm phục vụ quá trình lưu trữ, xử lý và trao đổi được thuận tiện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khác nhau.

Diễn đàn: Là nơi cung cấp, trao đổi thông tin về bộ môn giữa học sinh, các độc giả của Website với chủ nhiệm các câu lạc bộ dạy và học theo từng bộ môn.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được ban hành sau khi thông qua ý kiến của Liên tịch nhà trường, được áp dụng đến khi có quy chế mới thay thế nó.

Qui chế này áp dụng đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Quảng Thuận, ban quản trị, ban biên tập và những độc giả có khai báo truy cập thực hiện trao đổi thông tin trên website này. Trong quá trình triển khai, hoạt động có nội dung nào chưa hợp lý sẽ thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, phù hợp theo yêu cầu công việc.

Điều 3. Tên miền và địa chỉ truy cập Website

Tên miền và địa chỉ truy cập Website Trường THCS Quảng Thuận  là: http://thcsquangthuan.pgdbadon.edu.vn Đây là tên miền chính thức do nhà trường đăng ký sử dụng và duy trì trên hệ thống mạng thông tin toàn cầu. Nhà trường chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin do nhà trường cung cấp. Mọi tên miền và địa chỉ truy cập khác đều không được nhà trường thừa nhận và nhà trường không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin được đăng tải trên đó.

Điều 4. Mục tiêu của Website:

Website là trang thông tin điện tử chính thống của Trường THCS Quảng Thuận

Mục tiêu của Website nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động của nhà trường, phục vụ quá trình dạy và học của nhà trường ngày một tốt hơn.

Website cũng là nơi trao đổi, thảo luận giữa các thế hệ thầy, trò, phụ huynh học sinh của nhà trường và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các hoạt động của nhà trường.

 

CHƯƠNG II

NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Yêu cầu về thông tin đăng trên website của trường

Các thông tin khi đăng trên website của nhà trường phải đảm bảo:

–  Đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

–  Không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;

–  Không mang tính chất chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, phân biệt chủng tộc;

–  Không gây kích động đến bất kỳ đối tượng độc giả nào của website;

–  Không làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường;

–  Không có tính chất phản giáo dục;

–  Từ ngữ nên sử dụng là các từ ngữ phổ thông và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt có dấu rõ ràng. Thể thức văn bản trình bày thực hiện theo thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 19/01/2011 (sử dụng phông chữ, cỡ chữ, bảng mã đảm bảo tính thẩm mỹ, tính kỹ thuật theo thông lệ chung hiện nay).

Điều 6. Những nội dung thông tin đăng trên Website

Những thông tin đăng tải trên Website của nhà trường nhằm mục đích làm phong phú và lôi kéo độc giả với website. Nhà trường thực hiện chủ trương và khuyến khích đăng tải những nội dung thông tin liên quan sau:

– Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động giáo dục;

– Các thông báo, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên và nhà trường cần triển khai đến cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường, các lực lượng giáo dục liên quan đến hoạt động giáo dục nhà trường.

– Thông tin về hoạt động giáo dục đang diễn ra hàng ngày, hàng kỳ, hàng năm của nhà trường; quảng bá hình ảnh của nhà trường;

– Các bài giảng, giáo án, tài liệu học tập, những bài tập hay nhằm nâng cao chất lượng “Dạy và Học” của nhà trường;

– Những kinh nghiệm hay trong quá trình “Dạy và Học” ở bậc học Trung học cơ sở;

– Những thông tin hướng nghiệp; những hoạt động hướng về nhà trường;

– Các nội dung quảng cáo cho các đơn vị khác (nếu có).

(các nội dung thông tin trên cần đảm bảo các yêu cầu ở điều 5)

 Điều 7. Trích dẫn thông tin

Trường hợp tin bài được sưu tầm từ các nguồn thông tin trên báo chí, mạng internet thì người sưu tầm phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin đã sưu tầm trước khi chuyển đến ban biên tập.

Mọi cá nhân, tổ chức được phép thu thập, trích dẫn thông tin từ website của trường THCS Quảng Thuận  đều phải ghi rõ nguồn tin từ “http://thcsquangthuan.pgdbadon.edu.vn/” và tuyệt đối cấm chỉnh sửa đối với những nội dung đã trích dẫn. (theo đúng quy định của pháp luật hiện hành).

Điều 8. Trách nhiệm viết tin, bài cho website

8.1. Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục, thông tin, thông báo của nhà trường do Ban giám hiệu yêu cầu đăng tải.

8.2. Mỗi thầy, cô giáo, tổ chức đoàn thể nhà trường đều có trách nhiệm viết tin bài gửi ban biên tập để đăng lên website theo phân công của Trưởng ban quản trị website (có bảng phân công kèm theo). Ngoài ra thực hiện theo phân công, viết tin bài về các sự kiện, yêu cầu của cấp trên không nằm trong kế hoạch từ đầu năm. Ít nhất 01 bài/tháng. Chú ý không đủ bài sẽ được xét thi đua cuối năm.

Khuyến khích mỗi thầy, cô giáo của nhà trường hoặc người đại diện của tổ chức đoàn thể, các hội và các học sinh tự nguyện gửi tin bài về cho Ban biên tập để đưa lên trang web.

Các tin bài gửi về Ban biên tập theo địa chỉ email: nguyenxuanhaiqb@gmail.com, hoặc đến địa chỉ email theo mẫu chung của Sở GD&ĐT của các cá nhân trong Ban.

Điều 9. Ban biên tập

Ban biên tập website do Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập, bao gồm 01 Trưởng ban, 01 phó trưởng ban cùng 01 biên tập viên giúp việc cho trưởng ban trong việc biên tập, đưa tin, bài lên website của nhà trường.

Trưởng ban có trách nhiệm chỉ đạo điều hành hoạt động của ban; trực tiếp duyệt tin bài thuộc các chủ đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách và một số lĩnh vực khác.

Phó trưởng ban theo sự uỷ quyền và phân công của trưởng ban thực hiện điều hành công tác biên tập tin bài trước khi đăng lên website; trực tiếp duyệt tin bài thuộc các chủ đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

Biên tập viên có trách nhiệm giúp ban lãnh đạo ban thực hiện chọn lọc, biên tập các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kế hoạch, … của nhà trường. Thực hiện đăng tải các tin bài, các văn bản, các thông báo, … lên website.  Lo các thủ tục để giải quyết chế độ nhuận bút cho người viết tin bài, kinh phí khác (nếu có) cho hoạt động của ban biên tập.

Điều 10. Ban quản trị Website

Ban quản trị Website là các cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc trường THCS Quảng Thuận được Hiệu trưởng nhà trường phân công thực hiện công tác quản trị Website.

Ban quản trị có trách nhiệm quản trị website với các trách nhiệm và quyền hạn sau:

– Quản lý, xây dựng và phát triển, hoàn thiện cũng như việc mở rộng, nâng cấp các hệ thống an ninh, lưu trữ đối với website.

– Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện duy trì hoạt động thường xuyên của Website trên mạng internet.

– Quản trị hệ thống người dùng: khởi tạo, quản lý, phân quyền truy cập hoặc huỷ bỏ những người dùng chính thức của Website.

–  Loại bỏ các bài viết vi phạm qui chế khỏi các trang thông tin điện tử của website.

Điều 11. Chế độ tài chính đối với website

* Danh mục chi, mức chi:

– Chi mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị kỹ thuật cho hoạt động của Website nếu có. Mức chi do thủ trưởng đơn vị cân đối quyết định.

– Chi trả nhuận bút cho tác giả tin bài gửi đến Ban biên tập, được đăng lên Website nhà trường theo phân công của Ban quản trị Website. Việc chi nhuận bút chủ yếu mang tính chất bồi dưỡng, động viên khuyến khích tác giả. Mức chi dựa vào thể loại tin viết, hay bài viết (các thể loại còn lại), dựa vào độ dài ngắn của tin bài. Cụ thể:

+ Đối với tin viết: Quy định mỗi tin viết không quá 1 trang A4 (khoảng 500 từ cỡ chữ 14), mỗi tin 10.000 đồng.

+ Đối với bài viết: Quy định mỗi bài viết không quá 6 trang A4 (mỗi trang khoảng 500 từ cỡ chữ 14), mỗi trang 20.000 đồng.

+ Ngoài ra chi cho người cung cấp tranh, ảnh (dưới dạng file), mỗi kiểu 1.000 đồng; đoạn phim video (dưới dạng file video), tính theo độ dài thời gian, mỗi phút 10.000đồng.

+ Các thể loại khác, tùy theo tình hình thực tế, Trưởng ban biên tập đề xuất, hiệu trưởng sẽ quyết định mức chi, nhưng không cao hơn mức quy định hiện hành.

– Chi thưởng cho các tác giả của tin bài có chất lượng cao tự nguyện gửi đến ban biên tập, được đăng lên Website nhà trường. Mức thưởng do ban biên tập đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường.

– Chi bồi dưỡng (hỗ trợ) hàng kỳ, hàng năm cho các thành viên Ban Quản trị và Ban Biên tập. Mức chi:

+ Đối với ban biên tập: Tổng số tiền chi cho các thành viên bằng 30% tổng số tiền nhuận bút đã chi trong kỳ hoặc năm tương ứng.

+ Đối với ban quản trị: Tổng số tiên chi cho các thành viên bằng 70% tổng số tiền chi cho Ban Biên tập .

Việc thực hiện các khoản chi nói trên áp dụng cho các trường hợp tính từ đầu năm học 2017-2018. Mỗi năm chi làm 2 đợt vào cuối mỗi học kỳ.

* Hồ sơ thủ tục thanh toán:Có giấy xác nhận của trưởng ban biên tập theo mẫu 01 và các thủ tục khác theo quy định tài chính hiện hành.

* Nguồn kinh phí chi:Trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 12.Ban quản trị, Ban Biên tập Website, các tổ chức đoàn thể của trường, có trách nhiệm phổ biến Quy chế hoạt động Website này đến từng thành viên của tổ chức đoàn thể mình. Tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Các thầy, cô giáo chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Quy chế này đến tất cả các học sinh thuộc trách nhiệm quản lý.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Bá Quang