Tổ Chức

SO DO1 copy

CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG

 

BÍ THƯ CHI BỘ: NGUYỄN BÁ QUANG

 

PHÓ BÍ THƯ: TRẦN THỊ XUÂN LAN

 

ỦY VIÊN: NGUYỄN XUÂN HẢI

 

NHÀ TRƯỜNG

 

HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN BÁ QUANG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: TRẦN THỊ XUÂN LAN

 

CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN :TRẦN THỊ XUÂN LAN

PHÓ CHỦ TỊCH: HOÀNG THỊ LÝ
ỦY VIÊN: NGUYỄN XUÂN HẢI

TỔ HÀNH CHÍNH

TỔ TRƯỞNG:

TỔ PHÓ:

THÀNH VIÊN:

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TỔ TRƯỞNG:

TỔ PHÓ:

THÀNH VIÊN:

 

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

TỔ TRƯỞNG:

TỔ PHÓ

THÀNH VIÊN: